Opzoeken kabels en leidingen openbare verlichting Provincie Gelderland

In het kader van de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netwerken heeft IGL in opdracht van de provincie Gelderland al haar kabels en leidingen in de openbare ruimte in kaart gebracht. Om dit te realiseren diende er in totaal meer dan tweeduizend kilometer kabel te worden gedetecteerd en ingemeten. Het overgrote deel van de kabels werd opgezocht door gebruik te maken van radiodetectie apparatuur. Hierbij werd er een signaal gezet op de leiding en werd de leiding gevolgd met een detector. Om de paar meter werd de leiding gemarkeerd en naderhand met GPS of totalstation ingemeten.

Foto: Controle op de ligging door steekproefsgewijs een locatie bloot te leggen.

Top